HÅLLBARHET

Vårt miljöarbete

Loomis affärsstrategi inkluderar ambitioner inom hållbarhetsdimensionerna: Klimat & Miljö, Socialt ansvar och Hållbar styrning. För den strategiska perioden 2022-2024 har Loomis valt tre fokusområden inom varje dimension. Varje fokusområde har i sin tur ett antal globala nyckelinitiativ och KPI:er kopplade till sig. Dessa följs upp på kvartalsbasis.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

Klimat & miljö

Vision: Vi ska minska vår klimatpåverkan i hela den globala organisationen genom att byta till förnybara bränslen och förnybar energi och genom att samarbeta med våra leverantörer och kunder.

Transporter står för merparten av Loomis koldioxidavtryck och miljöpåverkan. Loomis har som långsiktigt mål att bryta beroendet av fossila bränslen och fossila energikällor och har därför satt upp tydliga mål för att minska utsläppen. Loomis fokusområden för 2022-2024 inom klimat och miljöområdet är:

Utsläpp från transporter
Utsläpp från energiförbrukning
Samarbete leverantörer

Socialt ansvar

Vision: Vi har en nollvision för skador och ska bygga ett företag som präglas av inkludering, rättvisa och mångfald.

Loomis strävar efter att vara branschens mest attraktiva arbetsgivare och att ständigt förbättra arbetsmiljön genom att främja inkludering, rättvisa och mångfald. Medarbetarna är företagets viktigaste resurs och Loomis har flera ansvarsområden som arbetsgivare. Åtagandet om en nollvision för skador är en av bolagets viktigaste pelare.

Loomis fokusområden inom social ansvar för den aktuella strategiperioden 2022-2024 är:

Hälsa och säkerhet
Inkludering
Rättvisa och mångfald

Hållbar styrning

Vision: Vi ska vara en pålitlig partner med högsta möjliga standard för integritet och regelefterlevnad – både i vår direkta verksamhet och i hela vår värdekedja.

Den typ av tjänster som Loomis erbjuder kräver tydlig integritet och högsta möjliga nivå av regelefterlevnad och hållbar styrning. Att vara en pålitlig partner är helt avgörande för Loomis, både när det gäller nuvarande och framtida affärer. Korruption och mutor är extremt allvarliga frågor i en affärsmodell som bygger på förtroende. Kunderna litar på att Loomis tar väl hand om deras kontanter och värdeföremål, ett förtroende vi vill förvalta väl.

Loomis aktuella fokusområden inom hållbar styrning är:

Integritet
Regelefterlevnad
Påverkan i värdekedjan
Inom respektive fokusområde finns en rad nyckelinitiativ som mäts upp med mål och KPI:er. Läs mer om detaljerna i hållbarhetsrapporten.

HUR KOMMER VI UPPNÅ VÅRA MÅL?

Några av våra fokusområden kring hållbarhet

Elektrifiering av fordonsflottan är en viktig del

Vi har infört ett avancerat system 

för ruttoptimering för att effektivisera våra processer och minska CO2-utsläppen. 

Loomis använder HVO-bränsle i alla länder där det finns tillgängligt.

Detta biobränsle som tillverkas av vegetabilisk olja kan minska koldioxidutsläppen med upp till 80 %. 

Solpaneler har installerats på ett antal av Loomis filialer

Loomis arbetar med att utöka projektet till andra länder, med potentiella platser i Frankrike och Danmark redan öronmärkta.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Få kontakt med en av våra säljare

Låt oss hjälpa dig att hantera betalningar, kontanter och värdesaker på ett effektivt och säkert sätt.

Kundservice

Kontakta vår Kundservice genom att ringa 010-163 63 00 eller genom att fylla i formuläret via länken nedan.

Vår Kundservice är öppen helgfria vardagar 08.00-17.00

Hur kan vi hjälpa?

Ta reda på hur Loomis kan hjälpa dig att minska kostnaderna samtidigt som säkerheten och precisionen förbättras.

Kontakta oss